Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – By Bozak

 

 1. Definities


1.1 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie By Bozak een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.2 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
1.3 Website op Maat: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp.

1.4 Onderhoud van een website: het onderhoud en up to date houden van het door By Bozak geleverd systeem. Het uitbreiden van je website met extra pagina’s behoort hier niet toe mits dit is overeen gekomen in een schriftelijke overeenkomst.

1.5 Opdracht: een overeenkomst die gesloten is tot het leveren van een dienst.

 

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met By Bozak verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met By Bozak.

 

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door By Bozak zijn geheel vrijblijvend.
3.2 By Bozak is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
3.3 Offertes en prijsopgave door By Bozak blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen in de offerte. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door By Bozak;
–  de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 By Bozak zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft By Bozak het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan By Bozak aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 By Bozak is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat By Bozak
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor By Bozak kenbaar behoorde te zijn.

 

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de opdracht wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door By Bozak op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van By Bozak, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 By Bozak is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de 
foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van By Bozak van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een opdracht geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de opdracht
6.5 Bij het ontwerpen van een nieuwe opdracht maakt By Bozak eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan By Bozak. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp gaat By Bozak over tot het voltooien van de volledige opdracht.

 

 1. Copyright

7.1 Al het door By Bozak vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van By Bozak worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door By Bozak verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van By Bozak, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan By Bozak hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is By Bozak gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 By Bozak behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover By Bozak bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan By Bozak op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met By Bozak of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met By Bozak.
8.2 By Bozak is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is By Bozak slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van By Bozak voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

 1. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan By Bozak. Indien de reclame gegrond is zal By Bozak deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan By Bozak binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 

 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor By Bozak naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 

 1. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en By Bozak en is de opdrachtgever verplicht om het werk van By Bozak volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien By Bozak de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en By Bozak kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door By Bozak niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal By Bozak een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door By Bozak overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door By Bozak een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 By Bozak bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

 1. Overig

13.1 By Bozak zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan By Bozak
13.2 Wanneer By Bozak bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. By Bozak is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. By Bozak zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 By Bozak is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt By Bozak zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde
website.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

By Bozak website logo paars

Logo kosten

U wilt graag een logo. Wat zijn de kosten? Een professioneel logo is het beeldmerk van uw bedrijf. De opties voor logo’s zijn erg breed

Webshop illustratie man

Webshop kosten

U wilt graag een webshop. Wat zijn de kosten? Uw producten of diensten direct verkopen op uw website? Dan spreken we van een webshop. Via

Ideeën illustratie man

Website kosten

U wilt graag een website. Wat zijn de kosten? Een professionele website is maatwerk en voor ieder bedrijf anders. Om te bepalen wat de website

safe privacy policy Illustratie

Privacy Policy

Bybozak.nl, gevestigd aan J.van.zantenstraat 36, 4194 RK, Meteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. CONTACTGEGEVENS Rick Bryl is de

Stuur ons een bericht